tiro 300 metri

tiro 300 metri

Poligono di tiro Shooting Club Candigliano